snow white, 2008, silkscreen on paper, 788x1090

snow white, 2008, silkscreen on paper, 788x1090

snow white, 2008